Evaluarea online a judecatorilor din Republica Moldova Intră | Înregistrează-te

ZDG: Reforma justi?iei: 13 pa?i ?mpotriva «destr?b?l?rii ?n judec?torii»

Ieri, în incinta Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost lansat un proiect de implementare a reformelor în justi?ia din R.Moldova. La dezbaterea de lansare au participat judec?tori, avoca?i, reprezentan?i ai mediului academic, ai societ??ii civile ?i jurnali?ti.

Au fost prezentate ultimele modific?ri în legisla?ie, care afecteaz? justi?iabilii. S-a discutat despre posibilit??ile de reducere a num?rului de recursuri abuzive, despre dreptul p?r?ilor de a înregistra audio ?edin?ele de judecat?, despre utilizarea tehnologiilor moderne în citarea p?r?ilor, despre legalitatea amân?rii deliber?rilor, dar ?i despre disciplina judec?torilor.

Treisprezece mese rotunde vor fi organizate în urm?torii 4 ani, în cadrul c?rora judec?torii vor discuta pas cu pas implementarea reformelor în justi?ie. Ieri, Elena Belei, ?efa catedrei de Drept procesual-civil de la Facultatea de Drept a USM, a prezentat ultimele modific?ri legislative care vizeaz? activitatea judec?torilor din R. Moldova.

De la 1 decembrie 2012, vor intra în vigoare câteva modific?ri legale, care ar putea duce la reducerea num?rului de procese în instan??, în special a num?rului de «recursuri abuzive». Mai mul?i judec?tori prezen?i la ?edin?? au remarcat faptul c? sunt supraînc?rca?i cu procese. «Credem c? aceste modific?ri vor avea un impact dur asupra justi?iabililor, dar reformele trebuie realizate», a conchis Elena Belei.

«La noi cred c? se va întâmpla ca în Georgia, c?ci la ei, atunci când au început reforma, erau în procedur? câte 800 de dosare pentru fiecare judec?tor, acum – ei au câteva zeci de dosare. Pentru c? reforma a f?cut ca cet??enii s? nu mai depun? cereri abuzive, ?tiind c? legea nu permite asta», a declarat Mihai Poalelungi.

 De asemenea, din prima zi a lunii decembrie, p?r?ile pe dosare au dreptul s? înregistreze audio ?edin?ele de judecat?, cu mijloace proprii. De?i unele instan?e sunt dotate cu echipamente de înregistrare audio, acestea nu sunt utilizate în toate cazurile. Totodat?, multe persoane au posibilitatea s? înregistreze ?edin?ele la care sunt parte – cu mijloace neprofesioniste proprii. «Trebuie s? fim deschi?i, s? accept?m aceste înregistr?ri. Nu avem ce ascunde de p?r?ile pe dosar», a explicat Mihai Poalelungi aceast? modificare legal?.

Atunci când s-a discutat problema amân?rii neexplicate a deliber?rilor judec?tore?ti, spiritele s-au încins, existând opinii pro ?i contra amân?rii deliber?rilor.

Pre?edintele CSJ s-a ar?tat nedumerit de apari?ia acestei probleme. «Cu 10 ani în urm? nu existau discu?ii despre amânarea deliber?rilor. Care e ocazia? Pentru ce? A?a apar suspec?ii diferite. E ?i o modalitate ca judec?torii s? î?i fac? de cap. S-a trecut la destr?b?larea asta în instan?e ?i fiecare face ce vrea», a declarat Poalelungi, ad?ugând c? noile modific?ri legislative nu mai încurajeaz? amânarea deliber?rilor sau prezentarea întârziat? a dispozitivelor.

Sursa: ZDG.md


Înapoi

ESTE UNA JUDECATOAREA CORUPTA!!!!!!!!!! A LUAT MITA IN VALOAREA  300 EURO SI A DAT DECIZIA IN FAVOAREA A UNUI ESCROC! AFARA DIN JUSTITIA! ...

Citește mai departe
Comentarii la activitate Danilov Aliona
De către utilizatorul makemota

Video la judecător Corochii Nichifor
De către utilizatorul Iuliana

Imagine la judecător Druta Ion
De către utilizatorul Iuliana